Statut društva
 
Statut PDF format


Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/2014.) i članka 5. i 6. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, 76/1993., 11/1994. i 38/2009.) Skupština Društva za tehniku zavarivanja Istra na sjednici održanoj 28.4.2015. godine u Puli donosi

 

STATUT
Društva za tehniku zavarivanja Istra

 

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim statutom Društvo za tehniku zavarivanja Istra (u daljnjem tekstu: Udruga ) regulira odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Udruge; o prestanku postojanja Udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge te drugim pitanjima od značaja za Udrugu.

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Statutu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Članak 2.
Udruga djeluje kao nestranačka udruga civilnoga društva.
Udruga je neprofitna pravna osoba i upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i u Registar neprofitnih organizacija.
Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave Istarske županije.
Udruga djeluje na području Istarske županije
Sjedište Udruge je u Puli, Fižela 6, 52100 Pula
Odluku o adresi sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 3.
Udruga djeluje pod nazivom: Društvo za tehniku zavarivanja Istra
Kratica naziva Udruga je:DTZI

 

Članak 4.

 

Udruga ima svoj logo                       

Članak 5.
Udruga ima pečat. Pečat je okruglog oblika, promjera 35 mm, ispisan punim nazivom Udruge na hrvatskom jeziku; u sredini je stilizirana Istra, ispod koje se nalazi broj 2003, što predstavlja godinu osnivanja Udruge.

Upotreba i čuvanje pečata uređuje se uputom Tajnika Društva.

Članak 6.
Udrugu zastupa i predstavlja Predsjednik Udruge, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik Predsjednika Udruge.

Članak 7.
Udruga se može udružiti u zajednice udruga u zemlji čiji su ciljevi i djelatnosti podudarni s njezinim ciljevima i djelatnostima i ako udruživanje pridonosi postizanju ciljeva njezina djelovanja utvrđenih ovim Statutom.
O udruživanju u druge zajednice, kao i o istupanju iz članstva odnosno razdruživanju, odlučuje Skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora Udruge.

II. CILJEVI I PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA TE DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 8.

Udruge je neprofitna organizacija i ne obavlja gospodarsku djelatnost. Udruga je osnovana sa ciljem i svrhom širenja značaja tehnologije zavarivanja i srodnih tehnika u širem okruženju.

Članak 9.
U ostvarivanju svojih ciljeva Udruga provodi sljedeće djelatnosti:

 • okupljanje zainteresiranih za tehniku zavarivanja i za društveni rad u DTZ-a,
 • organizacija znanstvenih i stručnih skupova,
 • pisanje i objavljivanje stručnih radova iz područja struke,
 • sudjelovanje u istraživanjima iz područja struke,
 • pračenje i predlaganje normi, standarda ili tehničkih propisa,
 • povezivanje s proizvodnim, stručnim, obrazovnim, znanstvenim i društvenim organizacijama i institucijama u cilju proučavanja i prenošenja najnovijih dostignuća iz tehnike zavarivanja i srodnih tehnika
 • organizacija baze podataka iz područja tehnike zavarivanja,
 • učešće u radu HDTZ  Zagreb,
 • i druge djelatnosti od intersa za DTZI.

 

III. JAVNOST RADA

Članak 10.
Rad Udruge je javan.
Javnost rada Udruge ostvaruje se:

 • pravodobnim i istinitim izvještavanjem članstva i nadležnih tijela o radu Udruge i o značajnim događanjima,
 • objavom na internetskim stranicama Udruge,
 • izdavanjem glasila Udruge,
 • javnim priopćavanjem ili
 • na drugi prikladan način.

Odluku o izdavanju glasila donosi Upravni odbor.

IV. ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANICA

1. Članstvo u Udruzi
Članak 11.
Članstvo u Udruzi može biti redovno, podupiruće i počasno.
Članstvo u DTZI je dobrovoljno. Redovni član može biti svaki državljanin RH ili pravna osoba.
Odluku o udruživanju redovnih članova u DTZI donosi Upravni odbor Društva. .
Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o nazivu člana, OIB-u, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva u Udruzi.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Pomažući član može biti svaka fizička ili pravna osoba koja svojom aktivnošću i materijalnim sredstvima sudjeluje u ostvarivanju programskih osnova i ciljeva Društva. Odluku o promoviranju počasnog člana donosi, na prijedlog Upravnog odbora Skupština Društva.
Počasni član može biti fizička ili pravna osoba koja ima izuzetne zasluge u ostvarivanju programskih ciljeva Društva. Odluku o promoviranju počasnog člana donosi, na prijedlog Upravnog odbora Skupština Društva.

 

2. Prava i obveze članova
Članak 12.
Član Udruge stječe i preuzima članska prava i obveze utvrđene ovim Statutom danom prijama u članstvo Udruge.
Udruga člana upisuje u Popis članova.
Visinu članarine određuje Upravni odbor Udruge.

Članak 13.
Prava i obveze svih članova Udruge su:

 • isticanje pripadnosti Udruzi;
 • čuvati i promicati interese i ugled Društva svojim konkretnim i profesionalnim radom i odnosom,
 • pridonošenje ostvarivanju ciljeva Udruge
 • redovito podmirivanje članarine;
 • čuvanje, podizanje i zaštita ugleda i interesa Udruge
 • pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge
 • izvršavati odluke tijela Udruge

3. Stegovna odgovornost članova
Članak 14.
Član Udruge podliježe stegovnoj odgovornosti kada ne ostvaruje ciljeve i zadaće zbog kojih je Udruga osnovana, kada teže povrijedi ovaj Statut i djeluje protivno programu rada Udruge, aktima i odlukama Skupštine i drugih tijela Udruge, kada svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Udruge te kada ne ispuni svoje obveze u snošenju troškova zajedničkog djelovanja, uporabe imovine i usluga Udruge.
Član/članica Udruge može biti isključena iz Udruge ako je svojim djelovanjem prouzročio/la ozbiljnu štetu Udruzi i njenim članovima ili svojim djelovanjem šteti i narušava ugled Udruge ili članica te ako postupa suprotno odredbama ovog Statuta.

Odluku o isključenju ili brisanju iz popisa članstva donosi Upravni odbor Udruge.

 

Članak 15.
Osim isključenjem, članstvo u Udruzi prestaje:

 • prestankom djelovanja Udruge,
 • isključenjem iz članstva

3.  svojevoljnim istupom,
4.  brisanjem

Do prestanka članstva svojevoljnim istupom dolazi temeljem pisane izjave člana.
Brisanjem članstvo prestaje uslijed neplaćanja članarine do kraja godine.

 

UNUTARNJE USTROJSTVO UDRUGE

 

V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

1. Zajedničke odredbe
Članak 16.
Udrugom upravljaju redoviti članovi, i to: neposrednim osobnim izjašnjavanjem u Skupštini, posredno preko izabranih članova u druga tijela Udruge, iniciranjem razmatranja određenih pitanja tijelima Udruge i na druge načine utvrđene ovim Statutom.

Članak 17.
Tijela Udruge su:

 • Skupština,
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor

Mandat tijela Udruge traje četiri godine i počinje od dana konstituiranja tih tijela.

2. Skupština Udruge
Članak 18.
Skupština je najviše upravno tijelo Udruge, a tvore je redovni članovi Udruge.

Članak 19.
Skupština Udruge:
a) donosi:

 • Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
 • program rada Udruge i djelovanja tijela Skupštine Udruge,
 • Odluku o postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge na prijedlog Upravnog odbora Udruge, a u nemogućnosti saziva Skupštine, odluku donosi Upravni odbor Udruge,
 • odluku o prenošenju ovlasti Upravnom odboru o usvajanju prijedloga financijskog plana koji će se smatrati pravovaljanim do prvog redovnog sljedećeg zasjedanja Skupštine,
 • druge opće akte utvrđene ovim Statutom, odnosno zakonom;

b) usvaja:

 • plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
 • godišnji financijski izvještaj i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu;

c) odlučuje o:

 • udruživanju Udruge u druge zajednice udruga i organizacije,
 • prestanku postojanja i rada Udruge;
 • nagradama i priznanjima zaslužnih članova Društva,

d) bira i odrješuje:

 • Predsjednika Udruge,
 • Upravni odbor Udruge,
 • Nadzorni odbor Udruge

g) proglašava:

 • počasne i podupiruće članove Udruge.

Skupština raspravlja i odlučuje i o drugim pitanjima iz svog djelokruga određenim zakonom i Statutom, koja ovim Statutom ili njezinom odlukom nisu stavljena u nadležnost Upravnog odbora ili drugog tijela i koja joj povjere članovi Udruge.

Članak 20.

Zasjedanje Skupštine može biti izborno, redovno i izvanredno.

Izborno zasjedanje Skupštine održava se svake četvrte godine.

Redovno zasjedanje Skupštine održava se najmanje jedanput u godini.
Redovno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik Udruge u skladu sa zakonom i Statutom ili na temelju zaključka Upravnog odbora, a u pravilu povodom usvajanja plana rada i financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu i usvajanja izvještaja o radu i financijskom poslovanju za prethodnu kalendarsku godinu.

Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik Udruge u slučaju kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti Skupštine, a svako odgađanje rješavanja može donijeti štetu za Udrugu.

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Udruge dostavljanjem pismenih poziva 15 dana prije održavanja Skupštine. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, Skupštinu saziva zamjenik predsjednika Udruge. Za slučaj potrebe Skupštinu može sazvati i NO. Zasjedanjem Skupštine rukovodi radno predsjedništvo od tri člana između kojih se bira Predsjedavajući. Način rada Skupštine može se urediti Pravilnikom o radu.

Skupština bira zapisničara koji vodi zapisnik sa Skupštine kojeg ovjeravaju dva člana nazočna i birana na Skupštini. Da bi Skupština bila valjana, na Skupštini mora biti prisutna najmanje polovina redovnih članova Skupštine plus jedan član. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

U slučaju isteka mandata tijela Udruge, Skupštinu saziva odgovorna osoba Udruge upisana u registar Udruga ili najmanje jedna trećina redovnih članova Skupštine.

 

3. Upravni odbor Udruge
Članak 21.
Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine Udruge i rukovodi radom Udruge između dvije sjednice Skupštine. Upravni odbor ima 5 ( pet ) članova. Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini. Mandat članova UO traje 4 ( četiri ) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Predsjednik, zamjenik predsjednika Udruge po funkciji su članovi Upravnog odbora. Predsjednik Udruge ujedno je i Predsjednik UO. Zamjenik predsjednika bira se na prijedlog predsjednika između članova UO. Upravni odbor ili pojedini članovi UO mogu biti razriješeni i prije isteka mandata u slučaju prekoračenja ovlasti ili nesavjesnog izvršavanja dužnosti. Razrješavanje i ponovno biranje UO ili pojedinih članova UO izvršava Skupština Udruge.

Članak 22.
Nadležnosti Upravnog odbora su:

 • predlaganje Skupštini i izvršavanje programskih osnova i ciljeva usvojenih na Skupštini,
 • utvrđivanje i praćenje godišnjeg Programa rada Udruge, realizacije financijskog plana i usvajanje završnog računa,
 • odlučivanje o primanju novih redovnih članova i članarini za svaku godinu ,
 • donošenje odluka o financijskom poslovanju, prihodima i rashodima,
 • pripremanje prijedloga statutarnih izmjena za Skupštinu,
 • utvrđivanje dnevnog reda i sazivanje Skupštine Udruge
 • donošenje odluke o povezivanju sa drugim organizacijama i društvima
 • koordiniranje svih aktivnosti Udruge i donošenje potrebnih odluka

 

VI. NADZOR NAD RADOM UDRUGE

Članak 23.
Nadzor rada, odnosno poslovanja Udruge radi Nadzorni odbor.

Članak 24.
Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština udurge. Mandat članova NO traje četiri godine. Članovi nadzornog odbora između sebe biraju Predsjedavajućeg koji saziva i vodi sjednice NO.
Članak 25.
Nadležnosti Nadzornog odbora su:

 • praćenje rada Udurge u skladu sa usvojenim Statutom ,
 • analiza provođenja odluka, zaključaka i programskih osnova i ciljeva Skupštine i Upravnog odbora,
 • prati rad članova UO, Predsjednika i Tajnika,
 • nadzire financijsko i materijalno poslovanje Udruge,
 • predlaže Skupštini izmjene Statuta
 • u slučaju potrebe, saziva izvanrednu sjednicu Skupštine

Nadzorni odbor radi na sjednicama koje saziva predsjednik, a odluke donosi većinom glasova.

VII. PREDSJEDNIK I TAJNIK UDRUGE

1. Zajedničke odredbe
Članak 26.
Udruga ima predsjednika i tajnika.

Članak 27.
Predsjednik i tajnik Udruge ključne su pojedinačne dužnosti s posebnim ovlastima i odgovornostima za djelovanje i postizanje ciljeva Udruge.

 

 

2. Predsjednik Udruge
Članak 28.
Predsjednik Udruge dragovoljna je dužnost na koju može biti izabran redoviti član Udruge.
Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na vrijeme od 4 ( četiri ) godine i može biti ponovno biran. Predsjednik može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je biran u slučaju prekoračenja ovlasti ili nesavjesnog izvršavanja svojih zadataka.
Za svoj rad Predsjednik Udruge odgovara Skupštini i UO.

 

Članak 29.
Predsjednik Udruge:

 • predstavlja i zastupa Udrugu;
 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora;
 • potpisuje akte koje donose Skupština i Upravni odbor;
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnog odbora;
 • surađuje s nadležnim javnim tijelima, ustanovama i poslovnim subjektima u svezi ostvarivanja usvojenih planova i programa te razvoja i promocije tehničke kulture;
 • ostvaruje neposredne kontakte sa zajednicama, nacionalnim savezima i udrugama tehničke kulture, kao i čimbenicima o kojima ovisi razvoj i unapređivanje tehničke kulture i drugima;
 • izvještava o svom radu Upravni odbor i Skupštinu;
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, poslovnicima Skupštine i Upravnog odbora i koje mu povjeri Skupština.

Predsjednik je odgovoran da rad Udruge bude u skladu s ovim Statutom i relevantnim zakonima i propisima.

Članak 30.
Predsjednika Udruge u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje s punim ovlastima zamjenik predsjednika Udruge.

3. Tajnik Udruge
Članak 31.
Tajnik Udruge dužnost obnaša dragovoljno.
Tajnika bira Skupština Društva. Mandat Tajnika je četiri godine.
Tajnik nije član Upravnog odbora, ali sudjeluje na sjednicama  Upravnog odbora bez prava glasa. Tajnik je za svoj rad odgovoran Predsjedniku Društva i Skupštini.
Tajnik Udruge:

 • brine za zakonitost rada i ispunjava zakonom propisane obveze Udruge,
 • brine o izvršavanju zaključaka Skupštine i UO,
 • brine o izvješćivanju javnosti o radu Udruge,
 • odgovoran je za pripremu prijedloga programa rada i sjednica Skupštine i UO,
 • priprema prijedloge za izvršenje financijskog plana Udruge,
 • daje naloge u smislu realizacije programa i financijskog plana.
 • vodi Popis članova.

 

VIII. OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Članak 32.
Stručne i administrativne poslove za Udrugu obnaša tajnik Udruge.

 

Poslove koji se osiguravaju ugovorom o djelu ili autorskom radu ugovaraju predsjednik ili tajnik Udruge u skladu s financijskim planom.

 

IX. NAČIN I POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA I DRUGIH AKATA

 

Članak 33.
Poticaj za donošenje, odnosno izmjenu i dopunu Statuta i drugih općih akata Udruge može dati jedna trećina redovnih članova Udruge, Skupština, Upravni odbor, tajnik i predsjednik Udruge.
Postupku izrade nacrta općeg akta sukladno poticaju iz stavka 1. ovog članka obvezno se pristupa kada izradu potakne odnosno podupre najmanje jedna trećina članova Skupštine ili Upravni odbor Udruge.
Članak 34.
Izradu nacrta Statuta i drugog općeg akta koje donosi Skupština ustrojava i za nju je odgovoran Upravni odbor Udruge.

Članak 35.
Statut i druge opće akte donosi Skupština Udruge većinom glasova ukupnog broja prisutnih redovnih članova.
Izmjene i dopune Statuta i ostalih akata donose se na način i po postupku za njihovo donošenje.

Članak 36.
Statut i drugi opći akti koje je donijela Skupština dostavljaju se nadležnom organu uprave te se objavljuju na internetskoj stranci, oglasnoj ploči Udruge ili na drugi prikladan način.

X. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 37.
Udruga može svojim članovima, organizacijama i pojedincima dodjeljivati nagrade i priznanja za zasluge, dostignuća i prinos razvoju Udruge.

Vrste priznanja, kriterije i način dodjele priznanja utvrđuje Upravni odbor svojim aktom.

 

XI. IMOVINA UDRUGE, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 38.
Za provođenje svojih programa Udruga osigurava sredstva iz imovine Udruge.
Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina;
 • novčana sredstva koja je Udruga stekla obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaraju ciljevi;
 • dobrovoljni prilozi, darovi i donacije iz proračuna jedinica lokalne (regionalne) samouprave iostalih proračuna, fondova i transfera te iz drugih dopuštenih izvora;
 • nekretnine i pokretne stvari;
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

 

Članak 39.
Prihodi i rashodi Udruge utvrđuju se financijskim planom koji donosi Skupština Udruge.
Ukupna sredstva (prihodi) raspodjeljuju se financijskim planom sukladno programu rada Udruge.
Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća sukladno propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
Financijsko-materijalno poslovanje Udruge obavlja se sukladno zakonu i aktima Skupštine, Upravnog odbora i Tajnika Udruge. Osoba ovlaštena za potpisivanje financijskih dokumenata je Tajnik Udruge. Svaki financijski dokument mora imati potpis Tajnika Udruge.

 

Članak 40.
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Upravni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

Članak 41.
Za svoje obveze Udruga odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

XII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM

Članak 42.
Udruga može prestati postojati iz razloga utvrđenih Zakonom ili odlukom Skupštine o prestanku Udruge.
U slučaju prestanka Udruge temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge tričetvrtinskom većinom glasova od ukupnog broja redovnih članica Skupštine Udruge.

Prestankom postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje Udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.
Udruga nema pravo dijeliti imovinu svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

XIII. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA UDRUGE

Članak 43.
Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština na prijedlog Upravnog odbora.
Likvidator može biti i osoba koja nije član Udruge, a mora raspolagati odgovarajućim stručnim (financijskim i pravnim) znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine Udruge.
Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.
Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstva Udruge u visini koju određuje Upravni odbor na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.

XIV. STATUSNE PROMJENE

Članak 44.
O statusnim promjenama Udruge odlučuje Skupština većinom glasova prisutnih redovnih članova Udruge.

 

XV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 45.
Sve međusobne sporove proizašle iz članstva u Udruzi i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja Udruge, članice se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Upravnog odbora.

 

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Društva za tehniku zavarivanja Istrakoji je donijela Skupština Udruge 04.12.2003. godine.

Članak 47.
Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom usvajanja na Skupštini Udruge.

 

U Puli,  28.4.2015. godine

           Predsjednik
Društva za tehniku zavarivanja Istra

           Mario Lovrić, dipl.ing